gay meetup gay escort praha gay gay speed dating boston ma asian gay new york escort gay chat phone gay escort gay black chat sites gay dating computer app gay social media gay dating 7875303380 grand theft auto 5 gay dating trying berlin gay dating gay gay escort and author chris the reliable caesar escort gay gay escort rich tumblr gay emo dating sites dating a gay eastern european guy gay fat dating sites gay male escort san antonio texas gay dating mexican gay escort chicago best free dating apps for gay transgender dating app gay men around me gay blacl escort boston gay pick up apps biggest gay male escort agency in london early gay male escort in boston gay dating fort myers florida uk gay dating websites nigeria gay dating websites free gay chat no sign up delhi gay dating sites wordpress coupon code generator The

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Avinurme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

https://www.riigiteataja.ee/akt/425092015041


Avinurme valla vee-ettevõte on AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 Tartu
Tel. 731 1840
Faks. 731 1841


Avariitelefon 5155077

e-post evv@evv.ee

Infot saab kodulehelt www.evv.ee

 

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Info 09.aprillist 2014


Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise
seaduse § 131 lg 1 p 1 ja veeseaduse § 40 lg 2 alusel joogivee valdkonnas.

Avinurme vallas on ameti järelevalve all kaks veevärki: Avinurme aleviku ja Ulvi küla.

Joogivee käitlejaks on Emajõe Veevärk AS, kes teostab joogivee kontrolli vastavalt Terviseameti

Ida talitusega kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt
joogiveeallika kontrolli kavale.

Avinurme valla ühisveevärkide joogivesi vastab uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate
osas sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid” kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee), kus joogivee
terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.
Terviseameti Ida talitus teatab, et vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 kuulub joogivee käitlejaTsentraalsed veevarustussüsteemid  on olemas Avinurme alevikus ja Ulvi külas. Mõlemad on välja ehitatud kolhoosi ajal ja rekonstrueeritud ning kaasajastatud viimase viieteistkümne aasta jooksul.
 

2005. aastal otsustati astuda AS Emajõe Veevärk aktsionäriks ja osaleda EL Ühtekuuluvusfondi projektis „Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine“.


Projekti käigus renoveeritakse ja arendatakse Avinurme aleviku ja Ulvi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. 
 

Projekti juhtimiseks on moodustatud 22 omavalitsuse koostöös AS Emajõe Veevärk, mille aktsionärideks on omavalitsused. Avinurme vald
kaasrahastab projekti 10 % ulatuses, summas 2,0675 milj. krooni.

Koostatud on veemajanduse arengukava, mis käsitleb v
alla veevarustuse, heitvetepuhastamise ja kanalisatsioonisüsteemide olukorda ning väljaehitusvajadusi.

Tänaseks on joogiveerajatiste ning vee- ja kanalisatsioonitorustike

projekteerimis- ja ehitustööd (torustikud I) Avinurme vallas sisuliselt lõppenud.

Lõpuaktid kirjutati alla vastavalt 25.11.2009.a ja 05.11.2009.a, osalt on jäänud veel teostada väiksemahulisi vaegtöid.


Tänase päeva seisuga on kasutamata ressursse Avinurmel natuke üle
600 000 krooni.

Et Ühtekuuluvusfondi poolt abikõlbulikeks kuulutatud töödest veel midagi ära teha, peaks vald oma aktsiakapitali suurendama, mida 2009.a suvel ka planeeriti, aga kahjuks tänaseks veel vastavate kokkulepeteni teiste aktsionäridest omavalitsustega jõutud pole.

Et planeeritud töödest veel midagi ära teha Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti

(numbriga 2004/EE/16/C/PE/007) raames, peaks kokkulepped olema sõlmitud 2010.a jaanuaris, veebruaris.


Kõik veel tehtavad tööd peavad valmis saama enne 2010.a lõppu.


AVINURME REOVEEPUHASTI

Reoveepuhasti ehitustööd
Simple, yet really professionally explained best hosting web, I really enjoyed reading it. It's definitely first-class service they provide what is the best web hosting and that is what makes them outstanding in the field. They offer safe environment for web top hosting, for full link I am sure, that araweb.co.uk UK web hosting is best because I understand now best web hosting website much better and endurance and business class after long story. I read about web hosting in the UK and now I know about it much more. Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgevamaa, 42101, tel. +372 339 7431