Kaevetööde eeskiri Avinurme vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/404032014032