Avinurme valla põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/415072014005