Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Avinurme Vallavalitsus annab teada Avinurme valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust, vastavalt planeerimisseaduse §82-le.


Avalik väljapanek kestab 14.03-12.04.2017. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 18.04.2017 kell 14.00 Avinurme Kultuurikeskuses (Võidu 9, Avinurme alevik).
Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Avinurme Vallavalitsuse kodulehel www.avinurme.ee ja tööpäeviti vallavalitsuses tööajal. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: avinurme või Avinurme Vallavalitsus, Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101

Avinurme Vallavolikogu algatas 22.09.2015.a otsusega nr 68 Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Avinurme valla üldplaneeringu eesmärgiks on Plans §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga kaasajastatakse ruumilise arengu põhimõtteid ja tingimusi, et need vastaksid muutunud sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada Avinurme aleviku kui valla olulisima keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata.


Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.


KSH väljatöötamise kavatsus ja planeeringu lähteseisukohad

Üldplaneeringu koostamiseks esitatud ettepanekud

Muinsuskaitseameti vastus
Üldplaneeringu algatamine

First impression was that they offer fair-minded quality best web hosting without bells and whistles. I don't think it is trivial question, because best hosting web truly matters when you have website with heavy load. Sweet knowledge about which is the best web hosting learn My friend told he is satisfied with araweb.co.uk and they are praiseworthy because I understand now website hosting best much better and endurance and business class finally, it is the place for reaping full knowledge about which web hosting UK with couple of simple articles. Great find indeed! Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme