Ida-Virumaa lõunaregiooni noorsootöö koostöögrupp

1.PROJEKTI TAUST

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekt kestus: oktoober 2016 kuni oktoober 2018

2. KOOSTÖÖGRUPP

Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda:

Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.

3. PROJEKTI EESMÄRK

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on:

  • Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.

  • Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine4. PROJEKTI TEGEVUSTE MAKSUMUS

Koostöögrupp koostas tegevuskava aastateks 2016-2018 ning esitas hinnapakkumuse vastavalt tegevuskavale ENTK-le kogusummas 86390 €.

Esimese aasta tegevusteks 49345 €

Teise aasta tegevusteks 37045 €

5. PROJEKTI TEGEVUSED

Tegevused :

  • Noorte teadushuvi ja ettevõtlikkuse tõstmine läbi erinevate tegevuste;

  • Noortele eluks vajalike oskuste, tööharjumuste, keskkonnasäästliku tarbimise arendamine;

  • Tervistava puhkuse võimaldamine lastele;

  • Noortevahelise suhtluse arendamine, noorte kokkutoomine piirkonnas;

  • Noorte omaalgatuse toetamine;

  • Jõusaalide ja sportmängude arendamine;

  • Eluks vajalike oskuste arendamine;

  • Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel

6. PROJEKTI RAHASTAJAD

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames.