Ehitustegevuse info
Projekteerimistingimuste väljastamise info
Ehitusloa taotlemise info

Avinurme valla kaevetööde eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/404032014032