Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020
Kava koostas MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ning see hõlmab kogu IEJHK liikmesomavalitsuste haldusterritooriumi ja koostamisel on lähtutud Riigi jäätmekava 2014- 2020 seatud eesmärkidest ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Ühine jäätmekava määrab piirkonna jäätmekäitluse arengusuunad aastani 2020. Jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Täiendavalt jäätmeseaduse nõuetele sisaldab jäätmekava veel jäätmemajanduse olemasoleva olukorra kirjeldust, ülevaadet praegu kehtivatest õigusaktidest ning jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekavas toodud eesmärgid ning investeeringute vajadus aastateks 2015-2020 on tegevustena loetletud tegevuskava osas.

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava

 https://www.riigiteataja.ee/akt/402102015029

Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2009-2013 tegevuskava täitmine
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad-parandatud
Lisa 3. Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud
Lisa 4.Omavalitsuste kaupa segaolmejäätmete koostis massprotsentides
Lisa 5. Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 6 IEJHK piirkonna pakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
Lisa 7 Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009
Lisa 8. Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009
Lisa 9. Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009
Lisa 10. Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete
Lisa 11. Omavalitsuste kaupa probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 12. Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(-ed)
Lisa 13. Jäätmekava kooskõlastamisega seotud dokumendid
Lisa 14. Jäätmekava avalikustamine