Valla eelarvest toetuste taotlemise kord

Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/407112014049

Tegevustoetuse TAOTLUS
Tegevustoetuse kasutamise ARUANNE